Resan till en mänskligare och rättvisare värld!

Stadgar

Stadgar för Riksföreningen Grunden Sverige. Stadgarna är antagna vid Riksföreningen Grunden Sveriges första riksmöte den 7 november 2009 i Göteborg.

§1. Föreningens namn.

Föreningens namn är Riksföreningen Grunden Sverige (Grunden). Föreningen vänder sig till människor som kallas för intellektuellt funktionshindrade.

Grunden är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Riksföreningen Grunden Sverige har sitt säte i Göteborg.

§2. Ändamål och uppgifter.

A.

Riksföreningen Grunden är en riksförening och skall arbeta för:

Goda livsvillkor.

Att alla människor som kallas för intellektuellt funktionshindrade skall ha en bra bostad, ett bra arbete, en bra skola och utbildning och en bra och innehållsrik fritid där man uttrycker sig, bestämmer och avgör själv.

Att förändra och förbättra människors attityder.

Att motarbeta orättvisor, fördomar och nedvärdering.

Att människor som kallas funktionshindrade skall ha det bra ekonomiskt.

Att motarbeta alla slags institutioner och all slags diskriminering och uteslutning.

Jämställdhet mellan kvinnor och män.

Att arbeta för mänskliga rättigheter enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder och FN:s barnkonvention.

Grunden skall samarbeta med andra organisationer med liknande eller motsvarande ideer i Sverige och i andra länder.

B.

Verksamheten i Grunden skall ge barn, ungdomar och vuxna, som kallas intellektuellt funktionshindrade

kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, för att öka sitt inflytande i samhället

och ge makt att förändra sitt samhälle och sina liv.

Detta skall ske genom aktiviteter som tex. fritidsaktiviteter, information, utbildning, konferenser, debatt och påverkansarbete.

C.

Grunden får inte bedriva eller engagera sig i verksamhet eller i ekonomiska affärer som bryter mot föreningens mål eller som kan äventyra föreningens verksamhet, ekonomi och ägodelar.

Grunden skall informera om föreningens mål och verksamhet till föreningens medlemmar, andra föreningar och organisationer och till allmänheten.

§3. Medlemskap

A.

Medlemmar i Grunden är personer som kallas intellektuellt funktionshindrade och andra som delar Grundens ideer och mål.

En person som önskar bli medlem anmäler detta till Grundens styrelse och betalar den på riksmötet fastställda medlemsavgiften. Medlemsavgiften bestäms på riksmötet.

B.

Medlemmar kan bilda lokalföreningar. Medlem i lokalförening blir automatiskt medlem i riksföreningen. Lokalföreningarnas verksamhet bedrivs enligt normalstadgar för lokalförening antagna vid riksmötet.

§4 Uteslutning.

Styrelsen har rätt att utesluta person ur Grunden om personen arbetar mot föreningens mål, syfte och verksamhet eller om person inte betalar medlemsavgiften.

§5. Styrelsen.

Styrelsen ansvarar för Grundens verksamhet och ekonomi. Styrelsen skall fatta alla nödvändiga beslut och ta alla steg som behövs för att bedriva och utveckla Grundens verksamhet och den ekonomi som behövs för att bedriva verksamheten.

Styrelsen väljs på riksmötet.

Styrelsen består av 11 personer.

Styrelsens ledamöter skall vara personer som kallas intellektuellt funktionshindrade.

Styrelsen skall ha en ordförande som väljs av riksmötet. Ordförande väljs för ett år.

Av ledamöterna väljs hälften för två år och hälften för 1 år.

Första året lottas vilka som väljs för ett eller två år. En förste och en andre vice ordförande väljs av styrelsen.

En sekreterare och en kassör väljs av styrelsen.

Sekreterare kan utses utom styrelsen.

Kassör kan utses utom styrelsen och bör vara en person med nödvändig kunskap.

Minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden måste vara närvarande vid styrelsemöte för att styrelsen skall vara beslutsmässig.

Styrelsen måste ha minst 6 protokollförda möten per år.

Ordföranden skall kalla till styrelsemöte och kan även kalla till extra styrelsemöte.

§6 Revisor.

Riksmötet väljer en revisor. Revisorn skall vara auktoriserad. Revisorn väljs vid varje riksmöte.

§7 Riksmöte.

Riksmötet är föreningens högsta beslutande organ.

En gång per år skall riksföreningen ha riksmöte för medlemmarna.

Styrelsen beslutar om tid och plats för riksmötet.

Riksmötet skall hållas senast före maj månads utgång.

På riksmötet väljs styrelse.

Riksmötet beslutar om verksamhetsplan och budget.

Riksmötet beslutar om styrelsens förvaltning av verksamheten och ekonomin godkänns.

Riksmötet beslutar om medlemsavgifter för kommande kalenderår.

Riksmötet beslutar om eventuella ändringar i stadgarna.

Kallelse till riksmötet skall sändas till medlemmarna och till lokalföreningarna senast fyra veckor före riksmötet tillsammans med information om riksmötets innehåll. Riksmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmar och lokalföreningar senast två veckor före riksmötet.

Motioner till riksmötet skall sändas till styrelsen senast tre månader före riksmötet.

Vid ordinarie riksmöte skall följande ärenden förekomma.

Val av ordförande för mötet.

Val av sekreterare för mötet.

Val av två justeringsmän och rösträknare.

Fastställande av dagordning.

Upprättande och justering av röstlängd.

Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Revisionsberättelsen.

Fråga om ansvarsfrihet.

Beslut om medlemsavgift till riksföreningen nästkommande år.

Fastställande av verksamhetsplan och budget.

Val av riksföreningens ordförande.

Val av övriga styrelseledamöter.

Val av revisor.

Val av valberedning.

Motioner och förslag från medlemmar och styrelse.

§8 Extra riksmöte.

Extra riksmöte skall hållas när styrelsen anser att det krävs eller om minst en tredjedel av lokalföreningarna önskar ett extra riksmöte.

Kallelse till extra riksmöte skall sändas ut till medlemmar och till lokalföreningar tillsammans med innehållet för mötet, senast 15 dagar före mötet.

Det extra riksmötet kan bara besluta om de ärenden som anges i kallelsen.

§9 Rösträtt vid riksmöte.

Samtliga närvarande medlemmar som inte tillhör en lokalförening plus valda ombud från lokalföreningar har rösträtt vid riksmötet.

Rösträtt får inte utövas via ombud genom fullmakt.

Varje lokalförening har rätt att anmäla 2 ordinarie ombud till riksmötet plus ytterligare två ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar.

§10 Ändring av stadgar.

Beslut om ändring av stadgar eller tillägg till dessa skall ske genom skriftligt förslag till styrelsen eller motion till riksmötet och måste finnas med i kallelsen till riksmötet.

Beslut om ändring av stadgar måste tas vid två på varann följande riksmöten varav det första måste vara ett ordinarie möte. Det måste vara två månaders mellanrum mellan mötena.

§11 Hedersordförande och hedersledamot.

Till hedersordförande eller hedersledamot kan riksmötet utse person som betytt mycket för föreningen och föreningens verksamhet eller tillkomst.

§12 Beskyddare.

Till beskyddare kan riksmötet utse person som visar särskilt och betydelsefullt intresse för föreningens ändamål och verksamhet.

§13 Föreningens upplösning.

Beslut om upplösning av riksföreningen tas vid två på varann följande riksmöten varav ett kan vara ett extra riksmöte som bestäms av styrelsen.

Eventuella överblivna medel tillfaller en annan organisation med motsvarande mål och syfte som bestäms av riksmötet.